انتشارات

1400/7/26 دوشنبه
واحد انتشارات مرکز تحقیقات دیرینه شناسی و تنوع زیستی دیرینه ایران در سه بخش زیر فعالیت میکند.
- مقالات
- پایان نامه های دانشجویی
- طرح های پژوهشی
در بخش مقالات کلیه مقالات علمی مرتبط با موضوع دیرینه شناسی بخصوص مهره داران در آرشیو مرکز موجود می باشد. که قابل دسترسی برای محققین و پژهشگران می باشد.
در بخش پایان نامه ها، کلیه پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  انجام شده در منطقه فسیلی مراغه، موجود و قابل دسترسی است.
در بخش طرح های پژوهشی، نتایج طرح های مطالعاتی و پژوهشی انجام شده در منطقه فسیلی، موجود و قابل استفاده و بهره برداری برای محققین و پژوهشگران می باشد.


 
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها