بانک اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها