تاریخچه

1400/7/26 دوشنبه
پس از تکمیل فرم درخواست و ارائه پروپوزال مصوب دانشگاه یا مرکز آموزشی، موضوع در کمیته علمی مرکز تحقیقات دیرینه شناسی و تنوع زیستی دیرینه بررسی می شود.. در صورت تایید توسط کمیته علمی ،مجوز انجام رساله با حمایت و پشتیبانی علمی مرکز، صادر می گردد.

فرم خام پروپوزال
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها