تاریخچه

1400/7/27 سه‌شنبه
اصل پنجاهم قانون اساسی
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
سازمان حفاظت محیط زیست وابسته به ریاست جمهوری دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی وظیفه صیانت از محیط زیست کشور در راستای عمل به اصل پنجاهم قانون اساسی را بر عهده دارد.

- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست  (مصوب 1353/03/28 و اصلاحیه 1371/08/24 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97090

- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1354/03/12 )
https://mnw.doe.ir/portal/file/?1225909/1