تاریخچه

1400/6/27 شنبه
     مقدمه
 منطقه فسیلی مراغه جزء پنج منطقه پراهميت فسيل مهره دارجهان به شمار مي آيد و از نظر ذخيره گاه ديرينه شناسي و مطالعه جغرافياي ديرينه  صفحه اوراسيا داراي اهميت ويژه اي است چه بسا با كاوش و استخراج جديد نمونه هاي موجود در سايت مراغه مي توان در سطح جهان بيش از پيش به معرفي پتانسيل هاي موجود پرداخت .
از همین رو سازمان حفاظت محيط زيست در اردیبهشت ماه 1384با همت كارشناسان  دفتر موزه ملی تاريخ طبيعي ، ساير دفاتر و اداره كل حفاظت محیط زیست استان آذربايجان شرقي به منظور حفاظت بهینه و پایدار اين ذخایر و آثار ارزشمند طبیعی  1026 هكتار از اراضي شرق مراغه را به عنوان اثر طبيعي – ملي معرفي نمود.


 
1400/6/27 شنبه
دلایل ايجاد مركز تحقيقات و موزه ديرينه شناسي كشور
بطور خلاصه مي توان گفت دلايل اصلي ايجاد پروژه مذكور شامل موارد ذيل مي باشد :
üگسترش پنج زون تكتونيكي اصلي در پهنه ايران با رخساره هاي متعدد رسوبي كه بستر مناسبي براي تنوع حيات گذشته در ايران بوجود آورده است لذا بدين منظور براي مركز، بخشهاي شش گانه در گرايشهاي مختلف فسيلي در نظر گرفته شده است .
üبا توجه به  اينكه  سن زمين شناسي كشور 650 ميلون سال مي باشد  به اثبات رسيده است كه در اين رنج زماني شاهد تنوع شاخه هاي متعدد و گسترش جغرافيايي فسيلها بوده ايم كه   اين غناي گونه اي، نياز به جمع آوري ،‌ مطالعه سيستماتيك و نمايش  فسيلها  در موزه تاريخ طبيعي كشور و مطالعه و معرفي آنها را بيش از پيش ضروري ميكند
üرشد و توسعه كشور و ايجاد بناهاي عمراني در سراسر كشور، لايه هاي حاوي فسيل را هر روز بيش از گذشته تهديد نموده و گاهي مناطق حاوي فسيل را از بين برده است. اين موضوع نيازمند اقدامات حفاظتي و جمع آوري ميراث طبيعي كشور را بيش از پيش ميطلبد.
üحداقل وجود يك موزه تاريخ طبيعي كشور با محوريت ديرينه شناسي مي تواند شرايط لازم براي نمايش ديرينه شناسي در كشور و معرفي آن در سطح جهاني را فراهم آورد و از اين طريق ميتوان ركوردهاي ديرينه شناسي را در سطح منطقه و جهاني به ثبت رساند و ضمن معرفي آنها در مجامع علمي و تخصصي زمينه لازم براي شناساندن تنوع زيستي ديرينه كشور را فراهم نمود.
سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان تنها ارگان رسمي كشور در ايجاد موزه هاي تاريخ طبيعي  كار حفاظت از آثار طبيعي ملي را برعهده دارد لذا در اين راستا اقدام به ايجاد مركزي براي جمع آوري و مطالعه ديرينه شناسي كشور نموده است.
1400/6/27 شنبه

توجيه فني پروژه مركز تحقيقات و موزه ديرينه شناسي

     
با تبيين اهميت و ضرورت مطالعه و شناسايي فسيلهاي مختلف در سطح ايران و فسيل مهره داران منطقه مراغه، گزارشی برلزوم اجراي طرح توسعه توسط معاونت محترم محيط طبيعي و تنوع زيستي تهیه و تدوین گردید و  موضوع به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس و كارشناسان محترم برنامه ريزي چندين مرحله از منطقه فسيلي بازديد ميداني و اهميت موضوع را از نزديك مشاهده نمودند. در نهایت  گزارش معاونت محيط طبيعي  در سال1381 تآييد و نسبت به اجراي پروژه مركز تحقيقات و موزه ديرينه شناسي در شهرستان مراغه موافقت گردید.

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها